SOS Lasteküla Eesti Ühing on võtnud endale kohustuse kaitsta annetajate ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Vastutav töötleja

Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on SOS Lasteküla Eesti Ühing (registrikood 80088606, aadress Jalgpalli tänav 21, Tallinn, Harju maakond, 11312, Eesti Vabariik. Veebileht sos-lastekyla.ee).

Põhimõtted

SOS Lasteküla Eesti Ühing lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

 • Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • Eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • Õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • Säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine 

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse läbi annetuste. Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • Annetuse sooritamisel meie annetuskeskkonnas isiku kontaktandmeid puudutavate andmete talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi ja isikukoodi.
 • Püsiannetuslepingu sõlmimisel, andes isikuandmed, mis sisaldavad nime, e-posti aadressi ja isikukoodi.

Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on:

 • Kogutud isikuandmete abil saame teavitada SOS Lasteküla Eesti Ühingu uudistest, raportitest ja tulevastest kampaaniatest. Toetaja, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest uudistest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.
 • Kogutud isikuandmete abil saame annetusi hallata ja võimaldada.
 • Isikukoodi kasutatakse tulumaksu tagastamiseks annetajale.

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a:

 • e-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Teile edastatakse turundusmaterjale ja pakkumisikolmandate osapooltega, kellega ettevõtte koostööd teeb. Kui Teie isikuandmeid otsustatakse jagada ettevõtte partneritega, töödeldakse neid andmeid vastavalt isikuandmete töötlemise juhistele ning üksnes nendel eesmärkidel, mis on kooskõlas ettevõtte andmekogumise eesmärkidega.
  veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks
 • Eelnimetatud juhtudel töötlevad partnerid saadud andmeid sõltumatute isikuandmehalduritena lähtuvalt oma privaatsuspoliitikast ja juhistest.
 • Juriidilistel põhjustel riigiasutustele (nt politseile ja maksuametile).

Isikuandmete kaitse

SOS Lasteküla Eesti Ühingu keskkond rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki annetuskeskkonna külastamise ja annetuste sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad

SOS Lasteküla Eesti Ühing võib isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Rahvusvahelise grupisisese koostöö edendamiseks (SOS grupiülene koostöö);
 • Veebilehtede majutusteenuse osutajale kasutuskogemuse parendamiseks;
 • Uudiskirjade saatmiseks;
 • Isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik Ostjale valitud Teenuse osutamiseks (nt Maksekeskus AS, transpordiettevõtetele. Me edastame sellistele isikutele ja asutusteleainult selliseid isikuandmeid ja ainult sellises ulatuses nagu see on valitud Teenuse osutamiseks või seaduse kohaselt vajalik).

SOS Lasteküla Eesti Ühing kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamiseks. Grupisiseselt on vastu võetud isikuandmete töötlemise tingimused (selgelt reguleeritud vastutava ja volitatud töötleja suhe).

Isikuandmete säilitamine

SOS Lasteküla Eesti Ühing säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui seadusest ei tulene nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

Andmesubjekti õigused

Kõikidel klientidel, annetajatel ja kasutajatel (andmesubjektidel) on alljärgnevad õigused:

 • Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele.
 • Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta.
 • Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
 • Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

Küpsiste kasutamine

SOS Lasteküla Eesti Ühingu hallatav veebileht võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab.

Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimaik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja vastavaid seadmeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki annetajaid / kasutajaid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil: toetus@sos-lastekyla.ee.