Kodu on mõeldud 14-18aastastele vägivaldselt ja ennastkahjustavalt käituvatele noortele. Kodu loomisega said uue võimaluse need asenduskodu noored, kes seni on pidanud minema kinnisesse lasteasutusse, sest Eesti riigil pole muid alternatiive, kus need noored võiksid elada.

Kodu teeb eriliseks traumapedagoogiline lähenemisviis, mis aitab noorte käitumismustreid mõista ning muuta.


Milliseid tulemusi soovitakse noortega saavutada?

Noore eesmärk on iseenda tundmaõppimine, oma emotsioonide tekkemehhanismidest arusaamine, nende mõistmine ja nendega toime tulemine. Samuti tegeleb noor positiivse minapildi kujundamise ning oma sotsiaalsete oskuste arendamisega.

On oluline, et noor suudaks oma tunnetega toime tulla ning käituda ühiskonnas aktsepteeritaval viisil. Seda aitab noorel saavutada professionaalne tugipersonal, kes noort ööpäevaringselt juhendab, toetab ning tunnustab.

Kodu eesmärk on olla vaheetapp noore edasiliikumiseks. Olles õppinud positiivset enesejuhtimist saab noor vastavalt oma vajadustele jätkata elu peres, noortekodus või liikuda edasi iseseisvasse ellu. Välistatud ei ole ka bioloogilisse perre naasmine.

Kuidas noor siia elama satub?

Noor tuleb SOS Lasteküla perest või kohaliku omavalitsuse suunamisega kinnisest lasteasutusest.

Kes finantseerib traumapedagoogilise lähenemisviisiga kodu?

Kodus on kokku kuus kohta ning seda finantseerib kohalik omavalitsus.


Miks on vaja noortele eraldi kodu, miks nad ei suuda elada peres ning mis on traumapedagoogiline lähenemisviis, loe SIIT.