Jätkusuutlik tulevik lastele ja noortele

csr

Koostöös partnerite ja riigiga töötame selle nimel, et saavutada jätkusuutlike arengueesmärkidega suurim mõju lastele ja noortele, kes kasvavad ilma vanemliku hoolitsuseta või on perest eraldamise ohus.

Eesmärk 1 – Vaesuse kaotamine
Vaesuse kaotamine on üks peamine jätkusuutlikkuse arengueesmärk. Vaesus on üks levinumaid perekondade lagunemise põhjuseid. Ressursside nappus majapidamistes takistab laste põhivajaduste rahuldamist.

Töötame selle nimel, et murda vaesuse ja tõrjutuse nõiaringi ning ennetada perekondade lagunemist. Pakume teenuseid – nõustamisest vanemlusseminarideni – ning keskendume perekondade ja kogukondade jõustamisele.

Kui lapsed ei saa enam oma sünniperre jääda, pakume teenuseid, mis on kohandatud lapse individuaalsetele vajadustele. Toetame iga lapse ja noore arengut kuni nende iseseisvumiseni.

Nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil seisame laste õiguste eest, sealhulgas lapsekeskse ja kaasava sotsiaalkaitse ning piisava toe eest perekondadele, kes on raskustesse sattunud.

Eesmärk 4 – Tagada kõigile kvaliteetne haridus
Igal lapsel ja noorel on õigus kvaliteetsele haridusele, olenemata tema taustast. Globaalselt oli 2018 aastal umbes 258 miljonit kooliealist last ja noort, kes ei olnud kaasatud haridussüsteemi. Laste ja noorte jaoks, kes on ilma vanemliku hoolitsuseta või erakorralistes olukordades, võib juurdepääs haridusele olla täiendavate väljakutsetega.

Iga SOS Lastekülas toetatud laps ja noor saab abi hariduse omdandamisel – alates lasteaiast kuni kutseõppe või ülikoolini. Töötame selle nimel, et pakkuda lapsekeskset haridust, keskendudes lapsele kui ressursirikkale isikule, kellel on ainulaadsed oskused ja võimed.

Eesmärk 8 – Propageerida korralikku tööd ja majanduskasvu
2022. aasta lõpuks on ülemaailmsete töötute noorte arv jõudnud 73 miljoni.

Tööturule sisenemine võib olla hirmutav väljavaade kõigile noortele, olenemata nende kodu- või perekonnasituatsioonist. Asenduskodus üles kasvanud noorte või raskustesse sattunud peredes kasvaval noorel, kus ei ole piisavalt täiskasvanu tuge ja juhendamist, võib protsess olla veelgi keerulisem.

Töötame noortega, et valmistada neid ette iseseisvaks eluks, pakkudes kutsealaseid ja sotsiaalsete oskuste koolitusi, praktikakohti ja töökogemusi ning abi kõrgema hariduse omandamisel. Samuti töötame koos partneritega tööalase konkurentsivõime algatuste loomiseks – näiteks YouthCan!, meie globaalne noorte tööhõive partnerlus – ja valitsustega noorte võimaluste parandamiseks kogu maailmas.

Eesmärk 10 – Vähendada ebavõrdsust riikide sees ja vahel
Kedagi ei tohiks diskrimineerida ega keelata juurdepääsu võrdsetele võimalustele rassi, soo, usu, puude, kultuuri ega perekonna tausta põhjal. Lapsed ja noored, kes jäävad ilma perekondlikust hoolitsusest, on suuremas ohus sotsiaalsele tõrjutusele, vaesuse ja teiste ebavõrdsuse vormide kogemisele.

Oma töös seisame laste õiguste eest – nende aktiivsel osalusel – ja püüame parandada riiklike laste- ja sotsiaalkaitse süsteeme, tagades võrdsed võimalused kõigile. Meie eesmärk on aidata murda vaesuse ja tõrjutuse nõiaring, et tulevased põlvkonnad saaksid olla aktiivsed ja võrdsed ühiskonnaliikmed.

Eesmärk 16 – Propageerida rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi
Kõiki lapsi tuleb kaitsta vägivalla, kuritarvitamise, ekspluateerimise ja hooletusse jätmise eest. Umbes pool maailma lastest kogeb kodus kehalist karistamist.

Vägivald pole mitte ainult peamine riskitegur laste perest eraldamisel. Perest eraldatud laps on suuremas ohus kogemaks vägivalda – nad on kergeks saagiks väärkohtlemisele, hooletusse jätmisele ja ekspluateerimisele.

Töötame kõigi laste kaitsmise nimel. Teadvustame laste väärkohtlemise ja hooletusse jätmise küsimusi ning teeme tööd selle nimel, et parandada laste kaitset ja heaolu. Tugevdame peresid, et aidata ennetada laste vastu suunatud vägivalda, õpetades vanemlikke oskuseid. Koolitame töötajaid, kuidas toetada ja rakendada laste õigusi oma töös ning täita kvaliteedinõudeid.