Meie eesmärk on tugev tulevane põlvkond

toetatud laps

Soovime, et kõik lapsed kasvaksid üles armastavas kodus, kus nad saavad avada oma täieliku potentsiaali ning kujundada ise oma unistuste elu.


Töötame iga päev selle nimel, et vanemliku hooleta lastel oleks armastav pere ja soe kodu.

Meil on armastavad perevanemad lastekülas ja perevanemad oma kodus üle Eesti.

Seisame selle eest, et ennetada perekondade lahkuminekut.

Meil on ennetusprogramm riskiperedele.

Toetame käitumisraskustega noori.

Meil on traumapedagoogilise lähenemisviisiga kodu.

Anname turvatunde lastele, kes ei saa ajutiselt või pikema aja vältel oma vanemate juurde jääda.

Meil on kriisihooldus- ja erihoolduspered.

Tegutseme nende laste nimel, kes tunnevad end ebaturvaliselt või ohustatuna.

Meil on Sova.ee chat


Mõjutame seadusandlikke protsesse, et ühiskonna kõige haavatavama sihtgrupi – laste ja noorte tulevik oleks võimalusterohke ja nende endi kujundatud.


Kuidas me seda teeme

laste ja perede jõustamine

Ennetustegevus

Ennetustöö ehk SOS Lasteküla peretugevdusprogramm aitab lastega peresid, kes on sattunud keerulisse olukorda ning iseseisvalt enam toime ei tule. Kui pere on nõus abi vastu võtma, seatakse eesmärgid, mida asutakse ühiselt saavutama.

Peresid toetab SOS perede tugitöötaja, kes ei tee pere eest asju ära, vaid aitab saavutada kontrolli oma elu üle, et pereliikmed oskaksid edaspidi eluolukordi edukamalt lahendada.  

Programm töötab Narvas, Sillamäel, Keila linnas, Kohtla-Järvel ja Lääne-Harju, Harku, Põltsamaa, Saue, Viljandi, Põhja-Sakala, Rapla, Kohila, Toila, Saku, Kose ja Räpina vallas.


Pered lastekülas ja pered oma kodus

SOS Lastekülas elavad lapsed lastekülas, perevanema oma kodus ning SOS Lasteküla pinnal.

Lastekülas elab ühes peres kuni kuus last. Oma kodus elavatel peredel on üks kuni neli SOS last, kes elavad koos perevanema bioloogiliste lastega, moodustades ühise perekonna. SOS Lasteküla pinnal elav pere elab lasteküla poolt soetatud majas või korteris, mis asub väljaspool lasteküla.

Pered, kes elavad väljaspool lasteküla, kuuluvad lähima lasteküla programmi koosseisu. Nii on perele tagatud kõik vajaminevad teenused. Lasteküla programmid asuvad Harjumaal, Raplamaal, Lõuna-Eestis ja Virumaal.


Raske ja sügava puudega laste kodu

SOS lasteküla Virumaa programmis, Narva-Jõesuus, asub lasteküla puuetega laste maja, mis on mõeldud kuni kuuele raske ja sügava puudega lapsele, kelle eest hoolitsevad vahetustega kasvatajad.


Traumapedagoogilise lähenemisviisiga kodu käitumisraskustega noortele

Kodu kuni kuuele 14-18aastasele vägivaldselt ja ennastkahjustavalt käituvale noorele. Traumapedagoogilise koduga lõi SOS Lasteküla võimaluse neile asenduskodu noortele, kes seni pidid minema kinnisesse lasteasutusse. Traumapedagoogiline lähenemine aitab noortel oma käitumismustreid mõista ning neid muuta.

Noori juhendab professionaalne tugipersonal, kes ööpäevaringselt tegutseb selle nimel, et noor suudaks oma tunnetega toime tulla ning käituda ühiskonnas aktsepteeritaval viisil.

Traumapedagoogiline kodu on vaheetapp noore edasiliikumiseks. Olles õppinud positiivset enesejuhtimist saab noor jätkata elu peres, lasteküla noortekodus või liikuda edasi iseseisvasse ellu.


Noorte ettevalmistamine iseseisvaks eluks

Iseseisvalt hakkamasaamist harjutavad noored Tallinna noortekodus. Noortekodu on mõeldud üldjuhul SOS peredes üleskasvanud 15-aastastele ja vanematele noortele. Erandkorras oleme valmis vastu võtma noori ka mujalt piirkondadest. Noori toetavad ööpäevaringselt ning vahetustega viis noortejuhendajat.


Järelhooldusteenus

Lasteküla noored saavad peres elada 18 aastani, õppimise puhul 19-aastaseks saamiseni. Edasi ootab neid noori, kes õpivad, järgmine etapp ehk järelhooldusteenus, mis kestab nii kaua kuni noor õpib, maksimaalselt 25 aastani.

Järelhoolduse eesmärk on perest lahkuva täisealise noore iseseisva toimetuleku toetamine.

SOS perest lahkuval noorel on võimalik elada noortekodus, Heli Kodus või harjutuskorteris. Heli Kodu on neljatoaline korter väikese ühisköögiga. Turvalist keskkonda hoiab perenaine, kelle ülesanne on märgata ja suunata. Harjutuskorteris elavad noored täiesti iseseisvalt.


Chat kõikidele Eestimaa lastele

Sova.ee chat aitab lapsi, kes tunnevad end ebaturvaliselt või ohustatuna. Chatis saavad lapsed anonüümselt arutada probleeme ja muresid, millest nad kas ei julge, ei oska või ei taha rääkida oma lähedastega.

Lastele vastavad psühholoogia, sotsiaaltöö ja pedagoogilise haridusega nõustajad. Hädaolukorra puhul pöördub nõustaja vestluse käigus saadud info alusel häirekeskuse, lastekaitsetöötaja või politsei poole.

Chat on avatud eesti, vene ja ukraina keeles iga päev kell 14.00–22.00.


Kriisihooldus- ja erihooldusperede leidmine ning toetamine

SOS Lasteküla tegeleb aktiivselt kriisi- ja erihooldusperede leidmise ning nende igakülgse ja järjepideva toetamisega.

Kriisihoolduspere eesmärk on tagada perekonnast eraldatud lapsele ajutine hooldus ja kodu, kus laps võib elada kuni 90 päeva. Pere peab tagama lapse vastuvõtmise kahe tunni jooksul. Nii jõuab laps otse perekonda ega pea vahepeal viibima turvakodus.

Erihooldusperre paigutatud laps võib peres olla nii kaua, kui see on lapsele vajalik. Perelt eeldatakse, et vähemalt üks vanem on kodune või töötab kodus, kuna lapse eest hoolitsemine nõuab tavapärasest rohkem aega ja tähelepanu.


Ka Sina saad olla osa parema tuleviku loomisest, toetades nende laste ja noorte hakkamasaamist.